Sự khác nhau giữa nhà quản lý điều hành và nhà quản lý cao cấp (Top manager/Leader)

09:10 SA @ Thứ Sáu - 16 Tháng Mười Hai, 2005

Xác định đúng chức năng và đặc trưng của vị trí quản lý, lãnh đạo sẽ giúp tăng được năng lực chung của tổ chức và đội ngũ nòng cốt...

NHÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

NHÀ QUẢN LÝ CAO CẤP

Yêu cầu những người khác phải hoàn thành nhiệm vụ

Truyền cảm hứng cho con người theo các ý tưởng mới

Điều hành hoạt động của tổ chức theo điều lệ, nội quy, chính sách, chủ trương về quy trình, quy định.

Hoạt động vượt khỏi các quy định, điều lệ, nội quy… để tìm kiếm sự thay đổi phù hợp.

Là một vị trí cụ thể được đặt ra để quản lý và điều hành

Là một vị trí xuất phát từ ý tưởng, sáng kiến, đòi hỏi phải có tình cảm, sẵn sàng phục vụ cho mọi người

Làm các việccho đúng

Làm cho đúng công việc

Là người sáng tạo lần thứ hai

Là người sáng tạo lần thứ nhất

Quan tâm đến năng suất, hiệu quả

Quan tâm đến hiệu lực

Quản trị và duy trì hoạt động

Sáng tạo các ý tưởng mới và phát triển

Tập trung chỉ đạo hệ thống và tổ chức thực hiện

Tập trung vào con người và nhân viên cụ thể

Tin cậy vào sự kiểm soát, kiểm tra

Tin cậy vào sự tín nhiệm, giao phó, niềm tin, hy vọng

Tổ chức các cán bộ và nhân viên

Chỉ ra hướng đi cho con người

Tập trung cho các hoạt động mang tính chiến thuật, tổ chức và hệ thống

Tập trung các hoạt động mang tính triết lý, giá trị cơ bản và mục tiêu

Quan tâm đến kế hoạch ngắn hạn và trước mắt

Có tầm nhìn lâu dài cho tương lai

Phải thường xuyên hỏi và tự trả lời câu hỏi: bao giờ ? (When) và làm như thế nào ? (How)

Phải hỏi và tự trả lời câu hỏi: làm gì ? và tại sao phải làm gì? (What and Why)

Chấp nhận và tuân theo các điều luật, điều lệ cơ chế

Tìm cách thay đổi điều luật, điều lệ, cơ chế, chính sách.

Tập trung cho các vấn đề của hiện tại, để mắt vào các giới hạn

Tập trung cho các vấn đề của tương lai, hướng cái nhìn của mình vào không giới hạn.

Lập kế hoạch chi tiết và tiến độ thực hiện

Phát triển tầm nhìn và xây dựng chiến lược

Dự báo kết quả và ra quyết định

Tìm kiếm sự thay đổi

Tránh rủi ro và mạo hiểm

Chấp nhận rủi ro và mạo hiểm

Động viên con người tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn

Khuyến khích con người có thay đổi và sáng tạo

Sử dụng quyền lực và quan hệ cấp trên và cấp dưới

Sử dụng sự thuyết phục, quan hệ và ảnh hưởng giữa con người với con người

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: