Sứ mệnh của một doanh nghiệp

09:10 SA @ Thứ Ba - 11 Tháng Mười, 2005

Một kế hoạch mang tính chiến lược bắt đầu với một sứ mệnh kinh doanh đã được xác định một cách rõ ràng. Mintzberg định nghĩa về sứ mệnh như sau: “Một sứ mệnh cho biết chức năng cơ bản của một tổ chức trong xã hội xét theo khía cạnh hàng hoá và dịch vụ tổ chức đó sản xuất ra nhằm phục vụ cho đối tượng khách hàng của nó”.

Một sứ mệnh kinh doanh rõ ràng phải có đủ các nhân tố sau:
1. Mục đích:
Tại sao doanh nghiệp lại tồn tại? Có phải nó tạo ra của cải cho những cổ đông ? Có phải nó tồn tại để thoả mãn nhu cầu của tất cả những người sáng lập và điều hành doanh nghiệp (bao gồm cả người làm công và xã hội nói chung?)

Click:

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc: