Về tính quy luật của sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới

08:07 CH @ Thứ Tư - 27 Tháng Sáu, 2007

Một trong những vấn đềđược coi làcó ý nghĩa quyết địnhđối vớisự nghiệp xây dựngđạo đức hiện nay là hình thành hệ giá trị và chuẩn mựcđạo đức mới. Để giải quyết vấnđề này, trên bìnhđiện lý luận, cần phân tíchtoàn diện và đầyđủ những nhân tố tácđộng đến quá trình hình thành hệ giá trị và chuẩn mựcđạo đức mới, trongđó, kinh tế thị trường, tiếnbộ công nghệ, giaolưu văn hoá là những nhântố cơ bản nhất. Việc phântích tính quy định của những nhântố đó sẽ làmbộc lộ những tính quy luật của sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới cả về mặt nội dung, vị trí, cả về mặt giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ giá trị và chuẩn mựcđạo đức mới.

Trong quá trình xây dựng nền văn hoá mới, vấn đề hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới, phù hợp với truyền thống, bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định. Giải quyết vấn đề này trong lĩnh vực đạo đức chính là làm hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạođức mớiphù hợp với truyền thống và yêu cầu của thời đại.

Trong thời gian qua, những nghiên cứu đạo đức học về vấn đề này đã đạt được những thành tựu nhất định. Theo đó, sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới được nhìn nhận như một quá trình, một phương điện của sự nghiệp đổi mới, hiện đại hoá đất nước (chứ không phải được xác lập một cách áp đặt, nóng vội). Cũng như sự nghiệp đổi mới, sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới là một quá trình tự giác, được chủ động và tích cực xây dựng trên cơ sở nhận thức tính quy luật của sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đó trong điều kiện hiện nay. Tính quy luật chung nhất được nhiều công trình đề cập và phân tích là kết quả và phát huy các giátrị đạo đức truyền thống kết hợp với tiếp thucó chọnlọc những tinh hoa vănhoá, đạo đức của nhân loạitrong xây dựng đạo đức nói chung, hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới nói riêng. Tính quy luật đó, đương nhiên, là định hướng có tính nguyên tắc cho sự xác lập hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới. Hơn thế, với sự định hướng đó, một số giá trị đạo đức truyền thống cần kế thừa, phát huy trong điều kiện hiện nay đã được phân tích, chẳng hạn: chủ nghĩa yêu nước, tính cần cù, tiết kiệm, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, bao dung...Đồng thời, một số giá trị quốc tế, hiện đại cũng đã được xem xét như là những giá trị cần được tiếp thu để bổ sung cho hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới, chẳng hạn: tính hiệu quả trong hoạt động, tinh thần thương mại, tính thực tế, tinh thần pháp luật...

Tuy vậy, chỉ với sự xác định nguyên tắc chung và những phân tích cụ thể cho một số trường hợp cụ thể, riêng biệt, thì sự phong phú của những tính quy luật trong và sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới chưa được xem xét đầy đủ. Vì thế, cần đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu sẽ một cách toàn diện những tính quy luật của quá trình hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới. Hơn thế, việc nghiên cứu cần được thực hiện cả về mặt xác định nội dung, cả về mặt đề xuất giải pháp cho sự hình thành, hoàn thiện hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới.

Theo chúng tôi, cần nhìn nhận sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới trong mối liên hệ và tính quy định của những nhân tố tiêu biểu, đặc trưng cho quá trình đổi mới, quá trình hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá. Sự phân tích những mối liên hệ, tính quy định đó sẽ làm bộc lộ những tính quy luật căn bản chi phối quá trình hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới. Trên cơ sở đó, những nghiên cứu ở các cấp độ cụ thể hơn sẽ được liên kết lại như là những yếu tố, những công đoạn của một cách tiếp cận đầy đủ và nhất quán.

Có thể thấy, sự nghiệp hiện đại hoá đất nước đang diễn ra được tác động của nhiều nhân tố, nhưng có ba nhân tố cơ bản nhất đang tác động, quy định chiều hướng vận động, biến đổi xã hội nói chung, các giá trị và chuẩn mực đạo đức nói riêng là kinhtế thị trường, tiênbộ công nghệ, hội nhập và giaolưu văn hoá.Ngày nay, không thể nói đến phát triển, hiện đại hoá xã hội nếu không thực hiện kinh tế thị trường, không đẩy nhanh những nghiên cứu và áp dụng các thành tựu công nghệ trong sản xuất cũng như trong mọi lĩnh vực của đời sống thị trường, tiênbộ công nghệ, hội nhập và giaolưu văn hoá.Ngày nay, không thể nói đến phát triển, hiện đại hoá xã hội nếu không thực hiện kinh tế thị trường, không đẩy nhanh những nghiên cứu và áp dụng các thành tựu công nghệ trong sản xuất cũng như trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, không mở cửa giao lưu, hội nhập quốc tế. Sự thực hiện các quá trình này tất dẫn đến những biến đổi đạo đức thích ứng và đáp ứng yêu cầu của chúng.

Việc phân tích những yêu cầu của kinh tế thị trường trong mối liên hệ với đạo đức sẽ cho thấy những hạn chế, những bất cập về mặt giá trị của đạo đức truyền thống. Chẳng hạn, dưới tác động của các quy luật giá trị, cung cầu, cạnh tranh, kinh tế thị trường đòi hỏi tính tích cực năng động, tính thực tế, tính hiệu quả của hoạt động người. Bởi vậy, việc coi nhẹ các giá trị vật chất, coi trọng động cơ và coi nhẹ hiệu quả của hoạt động, tính duy cảm, thiếu nguyên tắc trong giải quyết các quan hệ xã hội...với tư cách là các giá trị, các chuẩn mực đạo đức truyền thống trở nên bất cập trong điều kiệnhiện nay. Chúng cần được khắc phục trong sự xác lập nội dung của hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới. Đồng thời, những yêu cầu của kinh tế thị trường lại đòi hỏi con người phải coi trọng cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần, cả giá trị cá nhân lẫn giá trị xã hội đòi hỏi những ứng xử đạo đức được thực hiện bởi những chủ thể có sự phát triển nhân cách độc lập, có ý thức về sự thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ công dân. Chính những đòi hỏi mang tính quy luật đó của kinh tế thị trường đặt ra yêu cầu bổ sung vào hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội những giá trị và chuẩn mực mới.

Sự vận hành của kinh tế thị trường đòi hỏi và tạo điều kiện cho việc thúc đẩy những nghiên cứu sáng tạo, chuyển giao, áp dụng công nghệ trong sản xuất và trong mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. Công nghệ, như cách hiểu hiện nay, không chỉ là các phương tiện vật chất, thiết bị kỹ thuật và gắn liền với chúng là phương thức, quy trình vận hành, mà còn bao hàm những yêu cầu tương ứng về tổ chức, thiết chế quản lý, điều phối, tiếp thị và sau cùng là con người với kỹ năng, năng lực vận hành công nghệ. Tất cả những thành tố của công nghệ, bằng cách này, cách khác đều đòi hỏi và tạo điều kiện cho sự phát triển lý trí của con người. Lý trí, sự hiểu biết không chỉ là điều kiện cho hoạt động vận hành công nghệ, mà sự phát triển của nó còn tạo ra cơ sở tâm lý thuận lợi cho sự phát triển đạo đức nói chung, quan niệm về giá trị đạo đức nói riêng của con người. Sự phát triển của lý trí, hàm lượng tri thức được thể hiện trong lao động, sản xuất và các hoạt động xã hội trở thành một trong những thước đo giá trị nhân cách trong điều kiện hiện đại. Trong trường hợp này, tiến bộ công nghệ vừa đòi hỏi, vừa tạo điều kiện cho sự kế thừa truyền thống đạo đức hiếu học, lại vừa đòi hỏi đổi mới và nâng cấp truyền thống đó. Điều đó có nghĩa là, trong hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới, hiếu học với tư cách giá trị đạo đức phải có một vị trí thích đáng, đồng thời, hiếu học không chỉ là học cách làmngười (như nội dung chủ yếu của hiếu học truyền thống), mà còn là học cách làm việc, tiếp cận tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường, kinh tế tri thức.

Giao lưu văn hoátrong điều kiện hiện nay diễn ra được tác động mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông hiện đại và các thiết chế của quá trình toàn cầu hoá. Chính vì vậy, nó tạo ra điều kiện rất thuận lợi cho việc xác nhận và đánh giá lại các chân giá trị của đạo đức truyền thống.Chẳng hạn, nó xác nhận giá trị của chủ nghĩa yêu nước, đồng thời đòi hỏi phải đổi mới và nâng cấp chủ nghĩa yêu nước truyền thống thành chủ nghĩa yêu nước trong điều kiện hiện đại. Cùng với điều đó, giao lưu văn hoá hiện nay đẩy nhanh sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, các nền văn hoá, giúp khắc phục sự biệt lập và tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của các giá trị, các nền văn hoá. Trong bối cảnh đó, giao lưu văn hoá sẽ thúc đẩy việc tiếp nhận những giá trị mới, làm phong phú và tăng cường sức sống cho hệ giá trị và chuẩn mức đạo đức của xã hội. Điều đó cũng có nghĩa rằng, chủ động và tích cực gia nhập vào quá trình giao lưu văn hoá là yêu cầu có tính quy luật của sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới trong điều kiện hiện nay.

Tuy vậy, mối liên hệ giữa các nhân tố cơ bản của quá trình hiện đại hoá với sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức không chỉ biểu hiện theo chiều thuận, mà còn biểu hiện theo chiều nghịch. Nói cụ thể hơn, kinh tế thị trường, tiến bộ công nghệ và giao lưu văn hoá không chỉ đòi hỏi và tạo kiện cho sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới, mà còn tác động tiêu cực đến chính quá trình này. Vì thế, yêu cầu về mặt lý luận của những nghiên cứu đạo đức là xác định và phân tích tác động tiêu cực cùng những biểu hiện của tác động tiêu cực đó.

Kinh tế thị trường vận hành theo quy luật cạnh tranh dựa trên sự thừa nhận và khuyến khích lợi ích cá nhân (cố nhiên đó là lợiích cá nhân chính đáng). Đồng thời, kinh tế thị trường cũng giả định một nền pháp chế tương ứng để đảm bảo cho nó vận hành một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, chủ thể của các hoạt động, các quan hệ thị trường là con người kinh tế, mà con người kinh tế thì cứ có lợiích là nó hoạt động. Tác động tiêu cực của kinh tế thị trường có cội nguồn sâu xa từ đây. Chủ nghĩa cá nhân với tư cách một giá trị, một định hướng sống không duy nhất là sản phẩm của kinh tế thị trường, nhưng trong điều kiện kinh tế thị trường, với việc khuyến khích lợi ích cá nhân, nó thực sự có điều kiện để phát triển. Để khắc phục nghịch lý này, vấn đề đặt ra sẽ là giải quyết một cách hợp lý mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợiích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường. Việc giải quyết một cách hợp lý mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội chỉ có thể được thực hiện triệt để thông qua sự kết hợp các giải pháp về luật pháp, chính sách kinh tế với các giải pháp về giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức nói riêng. Như vậy, chính những tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường đã đặt ra vấn đề xác định và kết hợp các giải pháp nhằm khắc phục chủ nghĩa cá nhân, đảm bảo cho các giá trị cộng đồng của đạo đức truyền thống được kế thừa, có vị trí thích đáng bên cạnh các giá trị cá nhân trong hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới.

Tiến bộ công nghệ trong khi tạo điều kiện cho sự phát triển lý trí, trí tuệ, nghĩa là tạo cơ sở tâm lý thuận lợi cho đạo đức và phát triển năng lực thực hiện sự định hướng giá trị đạo đức, cũng đồng thời tạo ra sự phát triển thiên lệch của lý trí trong cấu trúc nhân cách con người. Điều đó cản trở sự phát triển tình cảm, một trong những cơ sở tâm lý của đạo đức. Sự suy giảm mối quan tâm giữa con người với con người, tính ích kỷ như là biểu hiện của sự suy thoái đạo đức hiện nay không chỉ có mối liên hệ với cơ chế thị trường, mà còn bị quy định bởi chính sự đề cao về mặt giá trị, sự lấn át trong thực tế của yếu tố lý trí, trí tuệ so với yếu tố tình cảm trong cấu trúc nhân cách con người. Chính điều đó là một trong những tác nhân dẫn tới những nghịch lý của thời đại ngày nay trong sự lựa chọn giá trị. Về những nghịch lý trong xã hội hiện đại, một tác giả vô danh trên Internet đã nhận xét: "Chúng ta có những toà nhà cao hơn nhưng tính cách lạinhỏ hơn, những đường cao tốc dài rộng hơn nhưng quan điểm hẹp hòi hơn, mua nhiều hơn mà vẫn thấy có ít hơn, có căn nhà to hơn nhưng gia đình lại nhỏ đi, cuộc sống kéo dài hơn nhưng lúc nào cũng không có thời gian, kiến thức nhiều hơn nhưng đầu óc lại cực đoan, y tế tốt hơn nhưng lại lắm đại địch, tăng số của cải nhưng giá trị của mình lại giảm xuống, đi lên đến tận mặt trăng nhưng ngại gặp hàng xóm bên kia đường, thích hoạt động cộng đồng nhưng lại quên đi người thân đang ốm". Đó là biểu hiện của tính ích kỷ, của sự vô cảm về mặt xã hội của con người trong điều kiện trí tuệ được đẩy lên đến mức che lấp, lấn át tình cảm. Con người chỉ biết khẳng định, chiếm lĩnh mà quên đi sự quan tâm đồng cảm, chia sẻ cho nhau.

Như vậy, việc giáo dục tình cảm đạo đức, giáo đục nghĩa vụ, lương tâm là điều không thể thiếu được trong điều kiện hiện nay. Trên bình diện giá trị, lòng nhân ái, sự bao dung, tính quan tâm tới người khác với tư cách là giá trị đạo đức truyền thống cần được kế thừa và có vị trí thích đáng trong hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới.

Một trong những yêu cầu của sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường và tiến bộ công nghệ là sự quy cáchhoá, chuẩn hoácác yếu tố của công nghệ, của sản xuất và sản phẩm. Quá trình này được phản ánh về mặt văn hoá thành sự đồng nhất hoá các giá trị, các chuẩn mực của lối sống, hành vi, cách ứng xử về mặt đạo đức giữa người và người. Đây là một trong những nguyên nhân của xu hướng đơn điệu hoá (mà biểu hiện cực đoan nhất là sự bắt chước) về mặt văn hoá, đạo đức, đồng thời dẫn đến xu thế xem nhẹ, lãng quên các giá trị đạo đức truyền thống ở các xã hội đang đẩy mạnh quá trình hiện đại hoá hiện nay. Cùng với điều đó, sự gia tăng tốc độ của việc áp dụng, thay thế các công nghệ là yêu cầu có tính quy luật của hiện đại hoá. Sự thay thế nhanh chóng các giá trị công nghệ khi được chuyển dịch sang lĩnh vực văn hoá sẽ dẫn đến thái độ hư vô chủ nghĩa đối với những giá trị, những chuẩn mực tinh thần, đạo đức truyền thống, dẫn đến tâm trạng bất an về mặt xã hội, cản trở sự xác lập hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới. Khắc phục chủ nghĩa hư vô, khẳng định sự trường tồn của các giá trị, các chuẩn mực đạo đức truyền thống bằng cách đổi mới nội dung, nâng cấp chúng trên tinh thần những đòi hỏi của điều kiện mới cũng là một trong những tính quy luật của việc xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới.

Giao lưu văn hoá, bên cạnh những tác động tích cực, cũng tạo ra những trở ngại nhất định cho sự hình thành các giá trị và chuẩn mực đạo đức mới.Biểu hiện nổi bật của trở ngại này là sự nhạo nhận giá trị. Sự ngộ nhận giá trị vừa có nguyên nhân kinh tế công nghệ, vừa có nguyên nhân chính trị. Mức sống cao cùng những tiện nghi sinh hoạt và cả sự tuyên truyền không thiện ý đã làmcho một bộ phận không nhỏ dân chúng trong các nước mới bước vào quá trình hiện đại hoá lầmtưởng tất cả những gì được đưa đến từ phía các nước phát triển đều là giá trị. Các hình thức sản phẩm văn hoá đa dạng, mạng Internet toàn cầu là thành tựu về mặt công nghệ, là phương tiện hùng mạnh của giao lưu văn hoá. Nhưng bên cạnh những lợi ích hiển nhiên, chúng còn tạo ra những thách thức không nhỏ đối với việc giữ gìn các giá trị, chuẩn mực đạo đức truyền thống của các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc phương Đông. Khắc phục tác động tiêu cực từ mặt trái của giao lưu văn hoá cũng là một trong những tính quy luật và do đó là một trong những yêu cầu của việc xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới hiện nay.

Như vậy, những nhân tố cơ bản của hiện đại hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá đều tác động có tính hai mặt đối với sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới. Những tác động đó mang tính quy luật, quy định nội dung và vị trí của các giá trị, chuẩn mực trong hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội. Đồng thời, chúng cũng đòi hỏi tính chủ động, tích cực trong việc xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới. Điều đó có nghĩa Ià, sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức trong điều kiện hiện nay vừa bao hàm phương diện "xây", vừa bao hàm phương diện "chống", vừa xác lập thông qua kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tiếp nhận cái mới, vừa khắc phục, vượt qua những phản giá trị, những cái đã lỗi thời, bất cập trong truyền thống, hoặc nẩy sinh trong quá trình hội nhập, giao lưu, hiện đại hoá đất nước.

Cố nhiên, sự phân tích trên đây mới chỉ là sơ bộ và mang tính phương pháp luận. Sự nghiệp xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới đòi hỏi đẩy mạnh hơn nửa việc phân tích một cách đầy đủ và toàn diện những mối liên hệ, tính quy định của các nhân tế kinh tế, xã hội với tư cách là những tính quy luật của sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

 • Văn hóa truyền thống Đông Á: có hay không các giá trị nhân quyền?

  18/08/2018Vũ Công GiaoBực tức trước việc các quốc gia Châu Á đề cao và khẳng định các giá trị nhân quyền trong truyền thống văn hoá của châu lục, gần đây, một số người phương Tây đã chỉ trích rằng, văn hoá truyền thống ở phương Đông nói chung, ở Đông Á nói riêng chủ yếu bao hàm những tư tưởng độc tài, phi dân chủ, tàn bạo mà không hoặc chứa đựng rất ít những giá trị nhân quyền...
 • Tết và những giá trị gia đình thời hội nhập

  22/01/2020Trần Thị TrườngXuân đến Tết về không chỉ là ngày, là mùa đón khí mới mà còn là dịp con người tri ân tổ tiên, nguồn cội, biểu tỏ tình yêu thương với gia đình, người thân, bạn bè…
 • Từ Hệ tư tưởng đến Hệ giá trị

  09/06/2018Nguyễn Trần BạtGiá trị của các hệ tư tưởng chỉ có tính chất tương đối, mang tính lịch sử. Tư tưởng và hệ tư tưởng không phải là những giá trị bất biến, càng không phải là những tín điều để tôn thờ, nó đang và sẽ bị thay thế bởi hệ giá trị, là một hệ thống các tiêu chuẩn để quy định, định hướng và tổ chức hành vi của con người trên phạm vi toàn cầu...
 • Các giá trị Đạo đức

  21/05/2018Nguyễn Trần BạtVai trò định hướng cho các ứng xử của con người và cộng đồng người thuộc về đạo đức, mà cái gốc của nó là cái thiện, một trong ba giá trị phổ quát nhất trong đời sống tinh thần của nhân loại: chân, thiện, mỹ...
 • Hội nhập những giá trị cá nhân

  22/04/2018Nguyễn Trần BạtTôi nghĩ rằng, đi tìm cái quy luật tinh thần của mỗi một vĩ nhân trong cuộc đời chính là cách tốt nhất để chúng ta dẫn mình đến những thử nghiệm tinh thần của mình...
 • Quan hệ giữa đạo đức và kinh tế trong việc định hướng các giá trị đạo đức hiện nay

  27/09/2016Nguyễn Thế KiệtĐạo đức quan hệ với kinh tế là điều không ai nghi ngờ. Nhưng, trong quá trình chuyển đổi cơ chế hiện nay, do tác động của kinh tế, đạo đức biến động theo xu hướng tiến bộ hay thoái hóa, thăng hoa hay sa đọa? Phải chăng kinh tế phát triển thì trình độ đạo đức xã hội tự nhiên sẽ được nâng cao? Phải chăng quan niệm hiệu quả đồng nghĩa với chủ nghĩa sùng bái đồng tiền?
 • Mở rộng không gian lối sống để bảo vệ các giá trị

  03/03/2016Cao Tự ThanhDi sản văn hóa truyền thống bao gồm cả các giá trị vật thể lẫn phi vật thể cũng bị đặt trước nhiều thách thức mới, trong đó nổi bật là tình trạng mất mát chưa từng có so với trong những giai đoạn thời bình trước kia. Đây là một nguy cơ mà nhiều năm qua đã không ngăn chặn được...
 • Một số nét tâm lý đặc trưng về định hướng giá trị của thanh niên hiện nay

  30/09/2015Đỗ Ngọc HàGiá trị và định hướng giá trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự hình thành nhân cách, lối sống và có ảnh hưởng đến toàn bộ hành vi cá nhân. Khi tiếp cận trên bình diện giá trị và định hướng giá trị, chúng ta có thể hiểu sâu được những quá trình xã hội điều khiển sự hoạt động của các cộng đồng, các nhóm xã hội...
 • Bước lên nấc trên của thang bậc giá trị

  09/02/2015TS. Nguyễn Sĩ DũngMở cửa thì nắng, gió sẽ tràn vào. Những “cơ thể” đã quen với việc rèn luyện mau chóng thích nghi và tận dụng cơ hội này để lớn lên. Nhưng cũng sẽ có một số cá thể nhanh chóng bị nhức đầu, sổ mũi (vì bị cớm nắng từ lâu)...
 • Giá trị đạo đức và sự biểu hiện của nó trong đời sống xã hội

  25/10/2014Mai Xuân Hợi...sự tiến bộ của đạo đức là do những giá trị đạo đức trong lịch sứ phát triển của nó tạo thành. Trong các học thuyết về đạo đức, có học thuyết chỉ có giá trị thúc đẩy tiến bộ xã hội ở một thời điểm nhất định nào đó, nhưng cũng có những học thuyết đạo đức có thể có giá trị lâu dài đối với sự phát triển xã hội...
 • Vấn đề giá trị quan Châu Á: nghiên cứu so sánh Châu Á và phương Tây

  18/10/2014Hồ Sĩ QuýNgười Châu Á coi “cần cù, yêu lao động” là giá trị hàng đầu của sự làm người. Nhưng người Mỹ lại coi "tự lực cánh sinh"' mới là giá trị đáng quý nhất, cần cù cũng được coi trọng nhưng chỉ đứng thứ ba sau “tự lực cánh sinh và thành đạt cá nhân”...
 • Một số biểu hiện của sự biến đổi giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục

  08/11/2010Nguyễn Đình TườngGiáo dục đạo đức trong gia đình. Đây là công việc hết sức quan trọng nhằm tạo tiền đề xuất phát cho giáo dục đạo đức trong nhà trường và ngoài xã hội, bởi gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng trong việc giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách cho mỗi người công dân ngay từ nhỏ cho đến khi trưởng thành.
 • Giá trị luận

  30/01/2008Nguyễn Huy HoàngGiá trị luận (từ chữ Hy Lạp axios - giá trị và logos từ, khái niệm) học thuyết về các giá trị, lý thuyết triết học về những nguyên tắc có ý nghĩa chung, quy định hướng hoạt động, động cơ hành động của con người...
 • Vấn đề bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  04/05/2007Lê Thị Tuyết BaTừ khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, bên cạnh rất nhiều cái được, đã xuất hiện những cách sống và lối sống xa lạ, trái với các chuẩn mực của xã hội, bất chấp những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Một bộ phận trong các tầng lớp, các thành phần xã hội khi mưu cầu lợi ích cá nhân đã chà đạp lên nhưng khuôn mẫu, những giá trị đạo đức đích thực.
 • Đông Á và sự phát triển của các giá trị phổ biến

  05/02/2007Nguyễn Ngọc ToànTrong sựbiến đổi văn minh hiện nay, vaitrò quan trọng của triếthọc là nhận biết các giátrị tham gia vào các nền văn minh chủyếu, đặc biệt là nền văn minh Châu Âu và Châu Á,đồng thời, chỉ ra sự tươngđồng của các nền văn hoá- cáicó khả năng liên kết những dântộc, những xãhội khác biệt...
 • Về sự suy giảm giá trị đạo đức hiện nay

  16/01/2007Đinh Hùng TuấnNhững năm gần đây, không ít giá trị đạo đức đã bị xói mòn, suy giảm nghiêm trọng. Chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, tệ tham nhũng, buôn lậu... có chiều hướng phát triển. Sự suy giảm giá trị đạo đức xã hội thực sự trở thành một trong những vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội ta hiện nay...
 • Giá trị Châu Á trong thế kỷ XXI

  21/12/2006Kim Jae YoulSự sống dậy của truyền thống Khổng giáo qua CNTB Khổng giáo bắt đầu hấp dẫn nền kinh tế thế giới. Khi mà thế giới thế kỷ XXI bắt đầu phát hiện lại Đông Á, thì giới trí thức Đông Á lạibắt đầu tự ý thức để đưa ra những giá trị và cả tính Đông Á như một sự hoán đổi cho văn hóa thế giới trong thế kỷ XXI.
 • Khủng hoảng các giá trị nho giáo

  14/12/2006Trần Văn ĐoànMọi cuộc bàn luận về khủng hoảng giá trị đều không dễ và tôi ngại rằng cuộc bàn luận này cũng khó đạt tới kết quả mong muốn, cho dù chúng ta có đủ thời gian, công sức và tiền bạc. Tính mơ hồ, sự phong phú và cả tính phức tạp nữa của cái mà chúng ta gọi là giá trị đã làm cho công việc trở nên quá khó khăn. Chúng ta tranh cãi về ý nghĩa của giá trị, mà không bàn đến việc tại sao chúng ta phải chấp nhận các giá trị đó. Để tránh các vấn đề rắc rối như thế, chương này chỉ giới hạn trong việc chẩn đoán triệu chứng con bệnh trong một xã hội Nho giáo cụ thể...
 • Vấn đề khai thác các giá trị truyền thống vì mục tiêu phát triển

  18/11/2006Nguyễn Trọng ChuẩnVấn đề truyền thống và khai thác các giá trị truyền thống nhằm phục vụ cho công cuộc phát triển, là vấn đề mà các quốc gia luôn đặt ra trong chiến lược của mình. Điều này hoàn toàn tự nhiên, bởi người ta không thể chỉ trông chờ vào truyền thống, dựa vào một mình truyền thống để thúc đẩy xã hội đi lên, để hiện đại hoá đất nước, nhưng người ta cũng sẽ không thể phát triển đất nước một cách thuận lợi được nếu như truyền thống bị phủ định, nếu như truyền thống không có vai trò gì đối với hiện tại...
 • Về các chuẩn mực đánh giá giá trị thẩm mỹ

  20/10/2006Vũ Thị Kim DungChuẩnmực đánh giá thẩm mỹ là bộ phận quan trọng trong đời sống văn hoá xã hội. Gương mặt tinh thần của loài người, của mỗi quốc gia, dân tộc trong mỗi thời đại luôn được hiện lên thông qua sự sáng tạo và thẩm định các giá trị mà con người đã đạt được trên con đường vươn tới Chân - Thiện - Mỹ.
 • Mẹ tôi - giá trị cũ

  13/10/2006Quảng YênMẹ có nhiều bạn gái - bà giáo thân, cùng thời, cùng tuổi, cùng mê thơ lãng mạn Pháp. Trong số họ, cũng có người khổ vì con cái ích kỷ. Có bà sống một mình, dù con rất giỏi và thành đạt. Cho dù họ cư xử không mấy mặn mà với mẹ mình, nhưng mẹ lại luôn tự hào về họ và nhớ mãi tuổi thơ con đã lớn lên đáng yêu như thế nào...
 • Giá trị đạo đức truyền thống và những yêu cầu đạo đức đối với nhân cách con người Việt Nam hiện nay

  10/08/2006Cao Thu HằngNhững giá trị tinh thần và đặc điểm của nhân cách con người Việt Nam có nguồn gốc sâu xa và bắt nguồn từ những hoàn cảnh địa lý, môi trường tự nhiên, lịch sử và xã hội...
 • Hướng các giá trị đạo đức truyền thống theo hệ chuẩn giá trị chân - thiện - mỹ

  04/08/2006TS. Đặng Hữu ToànToàn cầu hoá kinh tế theo hướng phát triển kinh tế thị trường khi mà thang giá trị và chuẩn giátrị ở các nước còn nhiều khác biệt đang đặt ra những vấnđề cấp bách cho mọiquốc gia, dân tộc trong việc định hướng giá trị nói chung, định hướng các giá trị đạo đức truyền thông nói riêng...
 • Giá trị đạo đức- giá trị bản thân và giá trị xã hội

  11/03/2006Ngô ToànĐạo đức là một hệ thống giá trị, một hiện tượng xã hội mang tính chuẩn mực, thể hiện mệnh lệnh, đánh giá rõ rệt...
 • Định hướng giá trị và sự phát triển của thế hệ trẻ

  03/03/2006Phó GS. TS. Đỗ LongGiá trị bao giờ cũng đóng một là vai trò chỉ đạo và định hướng cho xã hội theo những mục tiêu to lớn được coi là có ý nghĩa cho sự tồn tại và phát triển. Quá trình phát triển của xã hội nhanh hay chậm tùy thuộc ở chỗ giá trị được định hướng có phù hợp với quy luật khách quan hay không, phù hợp nhiều hay ít, có tương ứng với giá trị của cộng đồng, của cá nhân hay không và sự tương ứng ấy ở mức độ nào...
 • Về giá trị và giá trị Châu Á

  22/02/2006Hồ Sĩ QuýTác giả đã phân tích những giá trị truyền thống Châu Á trong bối cảnh thế giới đương đại và có sự đối sánh với những hệ giá trị khác, tổng hợp những quan điểm điển hình của một số học giả có uy tín trong và ngoài nước về lĩnh vực này, luận giải mối tương quan giữa những giá trị truyền thống Châu Á và nền văn hoá Việt Nam...
 • Giá cả và giá trị!

  24/12/2005Thực tế cuộc sống buộc chúng ta phải chấp nhận rằng có rất nhiều thứ giá trị nhưng không có giá về mặt tiền bạc và ngược lại, vô khối thứ đắt giá nhưng lại chẳng đáng hoặc không mấy giá trị...
 • Khía cạnh triết học trong các giá trị phổ quát của dân chủ

  24/11/2005Đỗ Trung HiếuTất cả những chủ thuyết và lý tưởng Sống chỉ đáng theo, đáng thực hành khi chúng nhân danh con người và phụng sự con người, khi chúng hợp lý, hợp quy luật, hợp với lẽ phải (chân), hợp với nhân tính (thiện), hợp với khát vọng về sự hài hoà và những tình cảm cao thượng của con người (mỹ). Dân chủ chính là một học thuyết đáp ứng được các tiêu chí đó. Nó chẳng những cổ vũ cho những giá trị chân, thiện, mỹ trong đời sống cá nhân và cộng đồng, mà còn chỉ ra những cách thức thực hành những giá trị đó...
 • Giá trị đích thực của lẽ sống tuổi trẻ VN

  07/09/2005Nguyên Tổng bí thư Lê Khả PhiêuNguyên Tổng bí thư LÊ KHẢ PHIÊU cho biết: "Khi trên báo Tuổi Trẻ trích đăng nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, tôi đã đọc, cắt và đóng lại theo tập. Sau đó, tôi chuyển cho vợ, các con và các cháu tôi cùng đọc. Vợ tôi nói “hay quá, cảm động quá”. Chuẩn bị chuyến đi công tác miền Trung khá dài ngày, tôi cứ Io sẽ không được đọc tiếp.Nhưng trước khi đi, tôi được tin nhà xuất bản đã cho in cả hai tập nhật ký của hai liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc...
 • Hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với giá trị truyền thống trong điều kiện toàn cầu hóa

  19/07/2005Nguyễn Trọng ChuẩnQuá trình toàn cầu hóa đang diễn ra hiện nay là hệ quả của sự phát triển vô cùng mạnh mẽ, mang tính chất đột biến của khoa học và công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin. Các phương tiện hiện đại của công nghệ thông tin, trước hết là mạng Internet, mạng viễn thông toàn cầu, cáp quang xuyên đại dương, các mạng kết nối siêu lộ thông tin, … đã tạo ra kết cấu hạ tầng kỹ thuật của toàn cầu hóa.
 • Giá trị sống

  09/07/2005Nguyễn Thị OanhVài thập kỷ nay trong giáo dục đạo đức cho tuổi trẻ trên thế giới người ta dùng hai khái niệm mới là giáo dục kỹ năng sống (KNS-life skills) và giá trị sống (GTS - living values).
 • xem toàn bộ